2024. július 19. péntek Emília, Esztella nap van.

Tájékoztató mezőgazdasági őstermelők részére

TÁJÉKOZTATÓ

MEZŐGAZDASÁGI ŐSTERMELŐK RÉSZÉRE

 

Az az egyéni vállalkozónak nem minősülő mezőgazdasági őstermelő, akinek az őstermelésből származó éves árbevétele a 600 ezer Ft-ot meghaladja, az iparűzési adó alanyává válik, és bejelentkezési kötelezettség terheli. A bejelentkezési kötelezettségének a honlapunkon található „Bejelentkezés és változás-bejelentés” nyomtatványon tehet eleget. 

Az őstermelőnek, ha éves bevétele a 600 ezer Ft-ot meghaladja, iparűzési adó bevallási kötelezettsége is van, melynek határideje: adóévet követő év május 31-e. A bevallási kötelezettségének a honlapunkon található „Helyi iparűzési adóbevallás” nyomtatványon tehet eleget. 

Az Adóirodánkhoz már bejelentkezett őstermelő éves árbevétele, ha a 600 ezer Ft-ot nem éri el, az őstermelőnek nyilatkozatot kell benyújtania minden adóévet követő év május 31-ig. 

Az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 2003. évi XCII. tv. (Art) a bejelentés szabályait az alábbiak szerint írja le: 

19. § (1) Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetében - az önadózás és az adóbeszedés kivételével - az adózó bevallásának benyújtásával jelenti be adókötelezettségét. 

(2) Az önadózás és az adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatóságnál. Az iparűzési tevékenységet ideiglenes jelleggel folytató adózó, adóköteles tevékenységének megkezdésekor köteles ezt az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni. A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni. 

(3) Az adózó az önkormányzati adóhatósághoz bejelenti a 16. § (3) bekezdésében megjelölt adatokat a j) pont kivételével. 

(4) Az adóbeszedésre kötelezettnek e minőségét a kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül akkor is be kell jelentenie az önkormányzati adóhatósághoz, ha más adókötelezettség nem terheli. 

A helyi adókról szóló 1990. évi C. Tv. (továbbiakban Htv.) 35. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). 

(2) Az adó alanya a vállalkozó. 

Htv. 52.§ 26. vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző 

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó, 

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja, 

c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll. 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi tv. szerint: 

Mezőgazdasági őstermelő: az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében.

a) Saját gazdaság alatt a termelést ténylegesen végző magánszemély rendelkezési jogosultságát kell érteni az eszközei (ideértve a bérelt eszközöket is), a termelés szervezése és - a vetőmag-bértermelés, a bérnevelés, a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása esetének kivételével - a termelés eredményének felhasználása felett. 

b) Őstermelői igazolvány az őstermelői tevékenységből származó bevételek nyilvántartására alkalmas, hitelesített, kormányrendelet által előírt eljárási rendben kiadott, illetve érvényesített igazolvány. 

Illetékesség szempontjából a lakhelyen (székhelyen) kívül – ha ez eltérő - a termőföld szerinti település önkormányzati adóirodánál is bejelentési kötelezettsége van. 

A Htv 52.§-a 31. pontja szerint telephely: a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát,

A mezőgazdasági őstermelő bevételeinek meghatározásánál az általános szabályokon túlmenően a következőt kell figyelembe venni: 

Az egységes területalapú (földalapú) támogatást és minden olyan más támogatást, amely nem tekinthető költségek fedezetére vagy fejlesztési célból folyósított támogatásnak, a folyósítás évében kell a bevételek között elszámolni. 

 

Köszönjük, hogy tájékoztatónkat elolvasta és bejelentési kötelezettségét időben teljesíti. 

Amennyiben további kérdése van, forduljon munkatársunkhoz. 

 

Ügyfélfogadás: Galgamácsai Közös Önkormányzati Hivatal Adóiroda 

2183 Galgamácsa, Petőfi S. u. 105.

 

• Hétfő: 8-12 h, 13-16 h

• Szerda: 8-12 h, 13-16 h

• Péntek: 8-13 h

 

Telefonszám: 28/579-014

Mellékletek: